Arkivplan.no

Kvinnherad kommune

Kvinnherad-kommune_medium

 

 

rådhus01

 

samspel 2

 

Halsnøy

Arkivplan for Kvinnherad kommune

Arkivplanen gjev bindande retningsliner for behandling av all informasjon og dokumentasjon i kommunen. Arkivlova med forskrifter ligg til grunn for retningslinene.

Arkivplanen skal sikre at Kvinnherad kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovas § 6:

Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vere ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid.

Oppdatering av arkivplanen

Oppdatering av arkivplanen skal skje når:

 • ei kommunal eining opprettar eit nytt arkiv eller arkivdel
 • det blir tatt i bruk ny arkivnøkkel
 • ei kommunal eining tar i bruk eit nytt datasystem for lagring av informasjon
 • kommunale einingar blir lagt ned eller oppretta
 • det blir oppretta eller lagt ned styre eller utval
 • det blir gjort vesentlege endringar i kommunens delegasjonsreglement
 • kommunale oppgåver blir overført til verksemder utanfor kommunen
   

Arkivansvarleg avgjer om det er behov for oppdatering av arkivplanen når

 • det bli tatt i bruk ny versjon av arkivnøkkel
 • det bli tatt i bruk nye versjonar av datasystem for lagring av informasjon
   

Arkivansvarleg skal ha melding om alle endringar med moglege følgjer for arkivet i god tid før dei blir sett i verk og har rett til å uttale seg om dei følgjene dei kan få for arkivet.